Regulamin Idealne pranie

REGULAMIN KONKURSU

Idealne pranie”

§ 1. Postanowienie ogólne:

1) Konkurs pod nazwą „Idealne pranie”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093243, NIP:743-000-38-90; REGON 000973866, zwaną dalej Organizatorem.

2) Fundatorem nagród jest Społem PSS w Lidzbarku Warmińskim.

3) Konkurs przeprowadzony będzie w sklepie sieci „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim na terenie miejscowości Kiwity

4) Konkurs trwać będzie od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 roku.

5) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Osoby te muszą zamieszkiwać terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6) Administratorem zbioru danych osobowych związanych z Konkursem jest „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

7) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu /zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO, oraz na nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.

9) Nie złożenie wszystkich oświadczeń i zgód wymaganych w formularzu konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

10)  W Konkursie nie mogą brać udziału:

- pracownicy „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim

 §2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

  1. W okresie od od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 r. zakupić, w sklepie nr 10 GAMA Społem PSS w Lidzbarku Warmińskim, produkty z kategorii pranie ( proszki, kapsułki, płyny do płukania, środki czyszczące do pralek) za min. 30 zł na jednym paragonie -zakup konkursowy.

  2. Wypełnić formularz konkursowy /Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu/ poprzez:                    

1. podanie danych osobowych:        

- imię i pierwsza litera nazwiska,

-  miejscowość zamieszkania, 

- numer telefonu.

2.   podanie numer paragonu, który znajduje się w lewym dolnym rogu pod sumą np.: 00005#1, datę  zakupu ( załącznik nr 2)

3. wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu 

4. wstawienie daty i podpis uczestnika

  1. Wykonać zadanie konkursowe pt: „Jaki jest Twój przepis na idealne pranie?”

  2. Zachować oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do udziału w Konkursie.

  1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego zadania konkursowego przysługują mu wszelkie prawa, zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłane zadanie konkursowe nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez partnera akcji i Organizatora, spowodowane opublikowaniem zadania konkursowego zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i Partnera akcji od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    4) Formularze konkursowe dostępne są w sklepie nr 10 GAMA sieci Społem PSS w Lidzbarku Warmińskim do wypełnienia.

    5) Wypełniony formularz konkursowy należy w dniach 01.06-30.06.2020 roku wrzucić do urny

6) Każdy uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, z tym, że jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia konkursowego.

7) W Konkursie biorą udział tylko ważne formularze konkursowe, tj.

a) niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione ( zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z                                                                                                             

b) wykonanym zadaniem konkursowym, które jest tą częścią formularza, która podlega ocenie komisji konkursowej.

8) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

  1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,

  2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,

  3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora,

  4. zawarł w zadaniu konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

            e) przesłane przez niego zdanie konkursowe narusza prawo lub prawa osób trzecich.

§ 3. Nagrody:

1) Nagrod w Konkursie są:                                             

a) Nagroda główna: Suszarka DO PRANIA Electrolux EW6C428WP

b) trzy nagrody pocieszenia

2) W celu odebrania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.

3) Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.

4) Jeżeli wartość nagrody przekroczy 200 zł ( słownie: dwieście zł) brutto Zwycięzca konkursu,  zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

1) W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową.

2) Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.

3) Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 01.07.2020 roku.

4) Spośród wszystkich otrzymanych zadań konkursowych, Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie.

5) Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół ten będzie dostępny dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora.

6) W przypadku, gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu, co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy wskazanej w §4 ustęp II pkt.2.

§ 5. Powiadomienie o wygranej

  1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej:

2) Dane Zwycięzców konkursu ( imię oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ogłoszone-w przypadku wyrażenia takiej zgody w formularzu konkursowym, również na stronie internetowej Organizatora oraz Facebooku Organizatora.

3) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcami konkursu, wówczas tracą oni prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.

5) Organizator po nawiązaniu kontaktu ze Zwycięzcą konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje, co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody. 

6) Warunkiem wydania Nagrody jest okazanie przez Zwycięzcę paragonu, który uprawniał go do udziału w Konkursie oraz dowodu osobistego. Jeżeli z jakiś powodów Laureat nie będzie mógł odebrać osobiście nagrody, może upoważnić inną osobę pełnoletnią, na podstawie pisemnego upoważnienia.  

7) Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.

8) Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie, jako rezygnacja z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

9) Ostateczny termin odebrania nagród upływa 20.07.20 r.

§  6. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 20.07.2020 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1,11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.

2) Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

3) Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 25.07.2020 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

4) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.  Postanowienia Końcowe

1) Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepie nr 10 GAMA, Kiwity 39b, 11-106 Kiwity oraz w siedzibie organizatora: Społem PSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

2) Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia.

4) Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych do 10.07.2020 roku. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik.

5) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

6) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

7) Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

8) Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie może nieodpłatnie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu - zgodnie z RODO.  

9) Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z:

- utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką,

- wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie jego pamięci

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu

- wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz. U. nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631.

- jako Laureat nagrody nie jest uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

§ 8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25.05.2018r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

1. Administrator przetwarza dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu „Idealne pranie” i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 767 21 34, e-mail: iod@spolem.org

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:

•           przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu;

•           przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego ( dane laureatów);

•           przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.

8. Administrator stosuje monitoring wizyjny w placówkach handlowych w Kiwitach oraz monitoring placu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi, i tablicami informacyjnymi. 

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację, czego dotyczy żądanie);

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez kontakt na następujący adres mailowy: sekretariat@spolem.org z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Złącznik nr 1

Załącznik nr 2