RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 

 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim ul. Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000093243, Nr NIP: 743-000-38-90, Nr Regon:000973866

 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Rozmysłowicz, nr tel. 660 432 185, e-mail: iod@spolem.org

 3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego na podstawie deklaracji klienta o przystąpieniu do programu oraz na podstawie wyrażonych przez niego zgód.

 4. Administrator przetwarza dane klientów w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z programu lojalnościowego (udzielanie klientom rabatów) oraz w celach marketingowych.

 5. Przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora polega między innymi na monitorowaniu zachowania klientów, poprzez monitorowanie ich zakupów dokonywanych przy użyciu karty lojalnościowej.

 6. Dane klientów podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec klientów w przedmiocie przedstawienia im dostosowanej do ich indywidualnych preferencji oferty handlowej.

 7. Dane klientów są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 8. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 9. Dane klientów są przechowywane przez Administratora przez czas trwania programu lojalnościowego, po czym są niszczone.

 10. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

Sklep nr 2 GAMA MINI, ul Powstańców Warszawy 11, Sklep nr 3 GAMA, ul Polna 2, Sklep nr 4 LUX, ul Wysokiej Bramy 25, Sklep nr 5 GAMA, ul. Poniatowskiego 16, Sklep nr 9 GAMA, ul. Wyszyńskiego 10, Sklep nr 15 GAMA MINI, ul. Ornecka 6, Sklep nr 21 GAMA MINI ul. Poniatowskiego 18

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.

Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: sekretariat@spolem.org, lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lidzbarku Warmińskim, ul. Hoża 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);

 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: iod@spolem.org z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.